?

Log in

Ai Otsuka
100 Dorama icons
{ 03 × Bambino! { 07 × Binbou Danshi { 11 × Hana Yori Dango { 04 ×… 
24th-Aug-2009 04:12 pm
{ 03 × Bambino!
{ 07 × Binbou Danshi
{ 11 × Hana Yori Dango
{ 04 × NANA
{ 10 × SS501
{ 20 × Super Junior


Credit if taking to [info]yuukivha
This page was loaded Feb 26th 2017, 7:04 pm GMT.